Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice

 

Provozní doba 

Středa      

15:00 – 17:00 hod.

První a třetí sobota v měsíci

8:00 – 11:00 hod.

Odpady odebírané na sběrném dvoře v Dolních Dunajovicích

Sběrný dvůr slouží pro uložení domácího odpadu pro občany s trvalým pobytem v Dolních Dunajovicích, nebo vlastníky nemovitostí sloužících k individuální rekreaci, za předpokladu uhrazeného poplatku za odpad. Kapacita pro uložení odpadů je omezená.

Odpad vznikající při podnikatelské činnosti se neodebírá.

 

Katalogové číslo odpadu

Název druhu odpadu

15 01 01

Nápojové kartony

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 11

Textilní materiály

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 25

Jedlý olej a tuk

 

Katalogové číslo odpadu

Název druhu odpadu

20 03 07

Objemný odpad

 

Patří sem: starý nábytek, koberce, matrace, linolea, atd.

Na domácnost je počítáno k uložení do 200 kg odpadu, nejvýše 1 kus nábytku měsíčně (rozložený).

 

Katalogové číslo odpadu

Název druhu odpadu

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 02 01

Dřevo

17 05 04

Zemina a kamení

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly

17 06 01 a 17 06 03

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry

17 09 04

Směs stavebních a demoličních odpadů

 

Množství uložené sutě je pro občany omezené.

Uložení stavební sutě slouží pro občany, kteří mají zanedbatelné množství tohoto odpadu a nemají jej kde uložit. Rozhodně není určeno pro uložení většího množství stavebního odpadu. Na domácnost je počítáno k uložení 100 kg odpadu, cca 0,1 m3 měsíčně.

Odpad musí být ve formě drobných kousků.

Nebezpečné odpady

Katalogové číslo odpadu

Název druhu odpadu

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

20 01 14

Kyseliny

20 01 15

Zásady

20 01 19

Pesticidy

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

 

Budou vybírány dvakrát ročně (jaro, podzim) přímo pracovníky odborné firmy přítomnými na sběrném dvoře, případně je občané mohou odkládat na sběrném dvoře v Mikulově (po předložení OP) stejně jako další nebezpečné odpady zde neuvedené.

 

 

 

Pokud občan potřebuje uložit větší množství sutě nebo velkoobjemového odpadu musí si nechat přistavit kontejner a dopravu s uložením odpadu si sám zajistit a uhradit.

Možnost přistavení kontejneru - kontakty:

Alveca Czech, s.r.o. - Zlatko Dobiáš, tel. +420 773 826 770

STKO, spol. s r.o. – dispečer – tel. +420 736 516 003

Pavel Gala – tel. +420 607 569 256

 

Odpadove_hospodarstvi_2022.pdf (Formát: pdf, Velikost: 428.51 KB)

Provozní řád_commpresed.pdf (Formát: pdf, Velikost: 13.29 MB)

STKO_kalendar_svozu_2024_A5_Dolni_Dunajovice.pdf (Formát: pdf, Velikost: 4.40 MB)

Zodpovídá: hasnik

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena