Program podpory

Program podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice

Zásady pro poskytování dotací v rámci Programu podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice

 

Dotací se rozumí výdaj z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice poskytnutý na stanovený účel ve smyslu ustanovení obecně závazných předpisů, upravujících poskytování dotací územními samosprávnými celky.

Účelem poskytnutí dotací je spolufinancování činností (akcí) neziskovým organizacím a spolkům, vyvíjejících svoji činnost v oblasti práce mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury apod., kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele. Žadatel o dotaci písemně požádá v termínu podání žádosti od 1. 1. do 28. 2. kalendářního roku pro daný rok.

Žádost se podává v písemně formě včetně požadovaných příloh osobně na podatelně Obecního úřadu Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice, případně poštou (rozhodující je datum doručení, ne podání zásilky). 

Dotaci nelze převést na další kalendářní rok a nevyčerpanou, nebo řádně nevyúčtovanou dotaci je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do 31. 12., vrátit poskytovateli.

Činnost (akce) musí být vyvíjena na území Obce Dolní Dunajovice nebo ve prospěch občanů (především dětí a mládeže) Obce Dolní Dunajovice.

Příjemce dotace je povinen vhodným způsobem prezentovat Obec Dolní Dunajovice jako poskytovatele příslušné dotace.

Dotace, se neposkytne žadateli, který:

 • Písemně nepředloží, na jaký účel budou poskytnuté finanční prostředky vynaloženy,
 • Nepředloží předpokládaný celkový rozpočet akce,
 • Neposkytne seznam registrovaných členů,
 • Neplní závazky vůči Obci Dolní Dunajovice, jejím příspěvkovým organizacím a místně příslušnému finančnímu úřadu,
 • Nepředložil vyúčtování dotace na činnost (akci) za předchozí kalendářní rok, ve stanoveném termínu a rozsahu nebo porušil tyto „Zásady pro poskytování dotací stanovené zastupitelstvem Obce Dolní Dunajovice“.

  Dotace nesmí být použita k výdělečné činnosti spolků a jiných občanských sdružení.

Z poskytnutých finančních prostředků dotace nelze hradit:

 • Stavební investice a nákup nemovitostí,
 • Platby pokut, penále, cla, pojištění, úroky, leasingové splátky,
 • Úhradu členských příspěvků a poplatků s tím souvisejících,
 • Pohoštění, dary, nákup potravin, alkoholu
 • Sportovní doplňkovou výživu,
 • Osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, s výjimkou odměn neprofesionálních trenérů, cvičitelů, vedoucích a rozhodčích při akcích dětí a mládeže,
 • Náklady na provozování ubytovacího a pohostinského zařízení,
 • Platbu DPH, pokud je příjemce jejím plátcem a má nárok na její odpočet,
 • Odměny pořadatelům za uskutečněné akce.

 Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:

 • Náklady spojené se sportovní činností dětí, mládeže a seniorů například: startovné, rozhodčí, pronájem sportovní haly, bazénu, cestovní náklady a to včetně jejich trenéra a asistenta,
 • Sportovní pomůcky jako jsou dresy, míče, sítě a podobně,
 • Náklady na motivaci a propagaci činnosti organizace při různých soutěžích (diplomy, medaile, poháry), věcné dary,
 • Náklady na údržbu, opravy sportovišť a zařízení pronajatých nebo jinak užívaných, které jsou ve vlastnictví poskytovatele dotace tj. Obce Dolní Dunajovice (sečení trávy, zavlažování, nátěry, osivo, antuka apod.),
 • Pronájem prostor na pořádání jednorázových akcí (kulturní vystoupení, zájmové kroužky apod.),
 • Nákup spotřebního materiálu pro zájmovou činnost na jednorázové akce,
 • Soustředění pro děti a mládež,
 • Akce pořádané pro členy spolku.

Tyto Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice byly projednány a schváleny na zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2015, usnesením číslo č. 8/7.

Vzor Žádosti o poskytnutí dotace + povinné přílohy schválilo ZO dne 16. prosince 2015, usnesením číslo č. 8/7.

Vzor Přílohy č. 1 Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice + Soupis dokladů vztahujících se k realizaci činnosti/akce schválilo ZO dne16. prosince 2015, usnesením číslo č. 8/7.

Příloha č. 1.pdf (Formát: pdf, Velikost: 220.50 KB)

Žádost o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost (2).pdf (Formát: pdf, Velikost: 100.61 KB)

Smlouva o dotacích_2019.pdf (Formát: pdf, Velikost: 2.59 MB)

Smlouvy o dotacích_2018.pdf (Formát: pdf, Velikost: 2.59 MB)

Zodpovídá: hasnik

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena