Zápis dětí do mateřské školy

12. 5. 2020

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


 O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona) a kritérií, která stanovil.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dolní Dunajovice, příspěvková organizace (dále jen MŠ) stanovuje následující kritéria a podmínky, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou kapacitu předpokládaného maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Postup přijímacího řízení:

S ohledem na mimořádná opatření vlády ČR, bude Zápis do MŠ pro rok 2020/2021 probíhat takto:

Zápis do MŠ bude probíhat od 2.května 2020 do 16. května 2020 – bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Dokumenty potřebné k Zápisu do MŠ je možné stáhnout níže na této webové stránce Jedná se o tyto dokumenty:

·         Přihláška dítěte k Zápisu do MŠ

·         Žádost o přijetí dítěte do MŠ

·         Čestné prohlášení rodičů o očkování dítěte

·         GDPR k Zápisu do MŠ

 

Tyto dokumenty si zákonný zástupce vytiskne (pokud má možnost ), vyplní a:

a.       pošle prostřednictvím datové schránky do ZŠ ( ssy5mfp )

b.      pošle emailem s elektronickým podpisem ( zs@dolni-dunajovice.cz )

c.       pošle jako doporučený dopis na adresu školy ( Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace, Hlavní 82, 691 85, Dolní Dunajovice ), či vložením do poštovní schránky u budovy Základní školy, obálka bude označena nápisem ,,ZÁPIS DO MŠ“

d.      v krajním případě odevzdá v kanceláři Základní školy ( 1.patro budovy) a to v určené dny a hodiny ( vždy pondělí, středa, pátek od 8.00 do 10.00 hodin )

V ojedinělých případech, kdy zákonný zástupce nemá možnost tyto dokumenty vytisknout, může si je vyzvednout v kanceláři budovy ZŠ a to v určené dny a hodiny ( vždy pondělí, středa, pátek od 8.00 do 10.00 hodin ).

Při přijetí žádosti o předškolní vzdělávání dítěte Vám bude (stejným způsobem, jakým žádost doručíte ) přiděleno registrační číslo, které slouží pro správní řízení.

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Vzhledem k situaci je tato skutečnost upravena: Zákonný zástupce dítěte doloží originál Čestného prohlášení ( dokument na webových stránkách školy ), že je dítě řádně očkováno a doloží kopii očkovacího průkazu.

 Pro možnost kontroly, zda se Vaše dítě všem povinným očkováním přikládáme dětský očkovací kalendář. (ke stažení níže)

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo bude každému uchazeči bude přidělovat výše popsaným způsobem při podání žádosti. Seznam bude zveřejněn do 30. 5. 2020 na vývěsce u MŠ, u budovy ZŠ a na webových stránkách školy( www.zs-dd.cz ).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou doručena zákonným zástupcům dítěte poštou do vlastních rukou.

Zákonní zástupci dítěte mohou nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1 správního řádu a vyjádřit se k podkladům správního řízení ve věci nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí ředitelem školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadí přihlášek (seznam dětí) se sestaví podle těchto kritérií - bez bodového hodnocení.

1.      Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2) Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola")

·         trvalý pobyt v místě – Dolní Dunajovice

 2.      Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (od tří let věku dítěte).

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

·         trvalý pobyt v místě – Dolní Dunajovice

3.      Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší – do tří let věku a s trvalým pobytem v Dolních Dunajovicích) a děti s trvalým pobytem v jiných obcích od tří let věku.

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33) Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

·         o přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel školy

 Další ustanovení k přijímání dětí:

·         dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (§ 34 odst.7 školského zákona)

·         přijatým dětem se stanovuje tříměsíční zkušební doba (§ 34 odst. 3 školského zákona), s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Plné znění včetně příloh na webu ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice

hasnik

Facebook Instagram

Copyright © 2021 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena